رؤیاهای شیخ صفی الدین و تاریخ نوشته های صفوی

رؤیاهای شیخ صفی الدین و تاریخ نوشته های صفوی

شعله کویین  مترجم: منصور چهرازی

بسیاری از وقایع نگاران صفوی در روایت های خود از ظهور سلسله صفوی یک یا دو رویا را از شیخ صفی الدین – بنیانگذار خاندان صفوی –  گزارش می کنند.

روایت های تاریخی از تفسیرهای مختلف این رویاها فایده های چندی در بر دارد: پرتوی بر روش شناسی تاریخی وقایع نگاران صفوی می افشاند، چشم اندازهای تغییرات مذهبی در ایران عصر صفوی را نشان می دهد و الگوهای مشروعیت سیاسی را که از حکومت شاه اسماعیل تا فرمانروایی شاه عباس اول، در بر می گیرد؛ آشکار می سازد. این مقاله به بررسی شش گزارش از رویاهای شیخ صفی می پردازد و نشان می دهد که چگونه تعبیر رویاها در طول زمان بسته به انگاره های سیاسی و مذهبی تغییر کرده است.

پژوهشگران از مدت ها پیش به اهمیت رویا در تاریخ های اسلامی آگاه بودند و بسیاری از کارکردهای سیاسی و مذهبی رویا را در متون فلسفی و تاریخی ارایه کرده اند.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا آذر 1379 شماره 37 و 38

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.