ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


اخبار شبکه قرآن در مورد رونمایی ۲۰ نسخه خطی رمضان ۱۳۹۴

گروه فیلم یک > اخبار شبکه قرآن در مورد رونمایی ۲۰ نسخه خطی رمضان ۱۳۹۴
اخبار شبکه قرآن در خصوص رونمایی از ۲۰ نسخه خطی - قرآنی ، علمی ،فرهنگی و هنری موزه دکتر محمد صادق محفوظی در رمضان ۱۳۹۴ طی مراسمی با حضور اساتید برجسته علمی و فرهنگی و هنری سطح کشور در هتل اسپیناس تهران رونمایی شد .
فیلم های مجموعه اخبار شبکه قرآن در مورد رونمایی ۲۰ نسخه خطی رمضان ۱۳۹۴
تجلی در میراث مکتوب  
تجلی در میراث مکتوب بازدید: 411
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم بازدید: 408
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم بازدید: 388
تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم  
تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم  
فریادها و نجواها بخش اول  
فریادها و نجواها بخش اول بازدید: 395
 فریادها و نجواها بخش دوم  
فریادها و نجواها بخش دوم بازدید: 396
فریادها و نجواها بخش سوم  
فریادها و نجواها بخش سوم بازدید: 405
فریادها و نجواها بخش چهارم  
فریادها و نجواها بخش چهارم بازدید: 396
گردهمایی علمی فرهنگی و هنری  
میراث مهر بخش اول  
میراث مهر بخش اول بازدید: 425
میراث مهر بخش دوم  
میراث مهر بخش دوم بازدید: 423
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 408
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 400
عنوان فیلم یک 2:10  
عنوان فیلم یک بازدید: 1623