ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


فریادها و نجواها بخش سوم

فیلم های مجموعه فریادها و نجواها بخش سوم
تجلی در میراث مکتوب  
تجلی در میراث مکتوب بازدید: 479
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش دوم بازدید: 464
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم  
تجلی در میراث مکتوب بخش سوم بازدید: 453
تجلی در میراث مکتوب بخش چهارم  
میراث مهر بخش اول  
میراث مهر بخش اول بازدید: 493
تجلی در میراث مکتوب بخش پنجم  
میراث مهر بخش دوم  
میراث مهر بخش دوم بازدید: 483
فریادها و نجواها بخش اول  
فریادها و نجواها بخش اول بازدید: 446
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 466
 فریادها و نجواها بخش دوم  
فریادها و نجواها بخش دوم بازدید: 441
میراث مهر بخش سوم  
میراث مهر بخش سوم بازدید: 466
فریادها و نجواها بخش سوم  
فریادها و نجواها بخش سوم بازدید: 451
فریادها و نجواها بخش چهارم  
فریادها و نجواها بخش چهارم بازدید: 443
گردهمایی علمی فرهنگی و هنری  
عنوان فیلم یک 2:10  
عنوان فیلم یک بازدید: 1851
گروه فیلم یک > فریادها و نجواها بخش سوم
فریادها و نجواها بخش سوم
مستند فریادها و نجواها درخصوص موزه دکتر محمد صادق محفوظی و اعضای هیت علمی مرکز دایرة المعارف انسان شناسی تهیه شده است .