ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


روش های مرمت

در این بخش از سایت برگرفته ای از تجربیات مرمت کاران موزه جهت اطلاع عموم علاقمندان , هنرمندان قرار خواهد گرفت .