ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


اسناد و فرامین


مجموعه اسناد و فرامین :
این مجموعه آثار موزه  شامل اسناد و فرامین تاریخی ، دست نوشته ها ، مکاتبه ها ، عقدنامه ها و صلح نامه ها همراه با سجئیات اعتباری و ممهور به مهرهای رجال حکومتی ، دینی ، مذهبی ، مراجع تقلید ، تجار ، شخصیتهای برجسته کشوری و لشگری و امنای اصناف و دربار می باشد . سجئیات اعتباری در واقع به طریقی تایید و ثبت و اجرای اسناد و احکام و فرامین می باشد .
این مجموعه ی اسناد علاوه بر ارزشهای تاریخی که بیانگر روابط حکومتی و نظامی ، روابط اقتصادی و زمین داری ، روابط مذهبی و دینی ، روابط اقوام و قومیت های ایرانی و غیر ، روابط خانوادگی و مرامی هستند .
این مجموعه اسناد موزه خود جلوه گاه هنرهای ناب ایرانی نظیر خوشنویسی ، تذهیب ، تشعیر ، طراحی و نقاشی و ... می باشند .
در این مجموعه ی  آثار شیوه های خوشنویسی خطوط  نظیر  خط تعلیق ، نستعلیق ، شکسته  ، نسخ ، رقاع ، ثلث ، ریحان و سیاق و ... دیده می شود و  نیز در کنار خطوط ،  شاهد آرایه های هنری دیگری چون طغرای نویسی ، نقش مهر ، تذهیب ، توشیح ، سرلوح های تذهیب و جدول کشی و ... هستیم ، که خود محل پژوهش های بسیار ارزشمندی در  زیبا شناختی هنرهای ایرانی کمتر شناخته شده  است .
در این مجموعه اسناد موزه ، فرمانهایی از شاهان صفوی تا قاجاری و همچنین  نقش طغرای و نقش مهر  و نیز توشیح و دست نوشته های  سلاطین و حاکمان و والیان  گذشته   موجود می باشد که غالباٌ با تذهیب و طلا اندازی و آرایه های ویژه هنری نیز همراه است .
 1 2 3