ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


جنگ و اشعار ، کاغذهای الوان ، خط نستعلیق خفی ، سرلوح تذهیب در ابتدا و حواشی صفحات تشعیر و کاغذهای زرافشان و حل کاری با نقره کاتب حسن شاملو ، سنه 1091 هجری قمری

کتاب خطی جنگ و اشعار ، کاغذهای الوان ، خط نستعلیق خفی ، سرلوح تذهیب در ابتدا و حواشی صفحات تشعیر و کاغذهای زرافشان و حل کاری با نقره کاتب حسن شاملو ، سنه 1091 هجری قمری