ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


گلستان سعدی ، خط نستعلیق ، کاغذ های الوان ، دارای سرلوح مذهب ، جلد ضربی با نقوش حیوانات و گل و پرنده ، کاتب سلطان علی مشهدی سنه 914 هجری قمری

 گلستان سعدی ، خط نستعلیق ، کاغذ های الوان ، دارای سرلوح مذهب ، جلد ضربی با نقوش حیوانات و گل و پرنده ، کاتب سلطان علی مشهدی سنه 914 هجری قمری