ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


منطق الطیر ، فرید الدین عطار نیشابوری ، تمامی صفحات طلااندازی و نقره اندازی و حواشی تذهیب گل و بوته ، اواخر دوران تیموری

 منطق الطیر ، فرید الدین عطار نیشابوری  ، تمامی صفحات طلااندازی و نقره اندازی و حواشی تذهیب گل و بوته ، اواخر دوران تیموری