ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


مخزن الانوار و اسماء الحسنی ، کاتب رضا قلی عباس وزتوانی سنه 1346 هجری قمری

 مخزن الانوار و اسماء الحسنی ، خط نستعلیق و نسخ ، الوان لاجورد و شنگرف ، سرلوح تذهیب در ابتدا ، تمامی صفحات کمند اندازی شده و جدول کشی طلایی ، کاتب رضا قلی عباس وزتوانی سنه 1346 هجری قمری