ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


مثنوی معنوی ، دارای شش سرلوح کوچک با امضاء ابوافتح و له شیخ محمد وله ، کاتب شیخ اسماعیل بنی اسرائیل شیرازی سده 10 هجری قمری

مثنوی معنوی ، دارای شش سرلوح کوچک با امضاء ابوافتح و له شیخ محمد وله ، کاتب شیخ اسماعیل بنی اسرائیل شیرازی سده 10 هجری قمری