ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


لوایح جامی ، خط شکسته نستعلیق دارای سرلوح تذهیب در ابتدا و بین سطور طلااندازی ، کاتب میرزا غلامرضا اصفهانی سنه 1291 هجری قمری

 لوایح جامی ، خط شکسته نستعلیق دارای سرلوح تذهیب در ابتدا و بین سطور طلااندازی ، کاتب میرزا غلامرضا اصفهانی سنه 1291 هجری قمری