ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


لوایح جامی ، بخط نستعلیق -کاتب استاد میرعماد حسنی ، سده 11 هجری قمری با توشیح حسن زرین خط و ابراهیم بوذری

 لوایح جامی ، بخط نستعلیق -کاتب استاد میرعماد حسنی ، سده 11 هجری قمری با توشیح حسن زرین خط و ابراهیم بوذری