ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قرآن مجید ، مکتب بیحار هند ، دارای تذهیب و طلااندازی و طلانویسی ، سده 11 هجری قمری

 قرآن مجید ، مکتب بیحار هند ، دارای تذهیب و طلااندازی و طلانویسی ، سده 11 هجری قمری