ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قرآن مجید دو صفحه تمام مذهب و سر سوره ها تذهیب ، طلااندازی بین تمامی سطور جلد لاکی با طرح گلو بوته ، کاتب استاد حاجی محمد علی ابن حاجی محمد اسماعیل سنه 1228 هجری قمری

 قرآن مجید دو صفحه تمام مذهب و سر سوره ها تذهیب ، طلااندازی بین تمامی سطور جلد لاکی با طرح گلو بوته ، کاتب استاد حاجی محمد علی ابن حاجی محمد اسماعیل سنه 1228 هجری قمری