ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دعای افتتاح مشهور به اعتصام به خط نستعلیق ، کاتب محمود مشیر نظام بجهت مقرب الخاقان میرزا یوسف خان سرهنگ اجودانباشی توپخانه آذربایجان سنه 1308

 دعای افتتاح مشهور به اعتصام به خط نستعلیق ، کاتب محمود مشیر نظام بجهت مقرب الخاقان میرزا یوسف خان سرهنگ اجودانباشی توپخانه آذربایجان سنه 1308