ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


تحفة الوزراء ، خط نستعلیق ، حاشیه تشعیر ، صفحات کمند اندازی با طلا و لاجورد ، کاتب میرعلی هروی ، سده 10 هجری قمری

 تحفة الوزراء ، خط نستعلیق ، حاشیه تشعیر ، صفحات کمند اندازی با طلا و لاجورد ، کاتب میرعلی هروی ، سده 10 هجری قمری