ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


اسکندرنامه ، خط نستعلیق خفی ، دارای دوشمسه مذهب و سرلوح مزدوج تمام صفحه تذهیب در ابتدا و تمامی دفاتر دارای سرلوح تذهیب ، کاتب شاه محمود نیشابوری سنه 940 هجری قمری

 اسکندرنامه ، خط نستعلیق خفی ، دارای دوشمسه مذهب و سرلوح مزدوج تمام صفحه تذهیب در ابتدا و تمامی دفاتر دارای سرلوح تذهیب ، کاتب شاه محمود نیشابوری سنه 940 هجری قمری