ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطب نما

قطب نما ، اثر استاد عبدالائمه ، دوران صفویه