ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ - زین العابدین الاصفهانی

قطعه خط نسخ - زین العابدین الاصفهانی سنه 1255 هجری قمری- القاب (اشرف الکتاب - معجز نگار )