ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ - محمد شفیع تبریزی

قطعه خط نسخ - محمد شفیع تبریزی سنه 1239 هجری قمری