ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


جعبه ترازو

جعبه ترازو هنر لاکی ، دارای حل کاری و خطوط نسخ سده 13 هجری قمری