ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


ساعت خورشیدی و قبله نما و جهت نما

ساعت خورشیدی و قبله نما و جهت نما ، اثر استاد خدیم وار محمد بن العجمفل