ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی زیر لاک

نقاشی زیر لاک ، عمل آقا صادق با رقم یا صادق الوعد ، سنه 1201 هجری قمری