ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن اثر استاد اسماعیل آشتیانی شاگرد کمال الملک