ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی رنگ روغن - ناصرالدین شاه قاجار

نقاشی رنگ روغن - ناصرالدین شاه قاجار - عمل کمال الملک و یکی از شاگردانش