ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


فرمان ناصرالدین شاه قاجار

فرمان ناصرالدین شاه قاجار دارای تذهیب و تشعیر در اطراف مهر و متن و امضاء