ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قالیچه گل ابریشم

قالیچه گل ابریشم بافت قره داغ اوایل قاجار