ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قالیچه کرک و پشم کرمان

قالیچه کرک و پشم کرمان عمل استاد محمد کرمانی سنه 1314 هجری قمری بارگاه هوشنگ شاه