ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قلمدان لاکی بجهت ناصرالدین شاه

قلمدان لاکی کشویی  قطع سلطانی - بجهت ناصرالدین شاه قاجار - جای مرکب با صدف داخل درب کشویی