ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


انگشتری عقیق ، خط کوفی ، سه سطری