ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


اسطرلاب کروی (کره نجومی )

اسطرلاب کروی (کره نجومی ) ، قلم زنی و کنده کاری نام صور فلکی و ستارگان ، اثر محمد بن احمد البروهنوسی ، سنه 984 هجری قمری