ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


یک جزء قرآن اثر استاد پیر یحیی صوفی از شاگردان یاقوت مستعصمی ، سده 8 هجری قمری

یک جزء قرآن اثر استاد پیر یحیی صوفی از شاگردان یاقوت مستعصمی ، سده 8 هجری قمری