ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


گردن آویز ، حکاکی روی عقیق به خط نسخ تزئینی دوران صفوی

گردن آویز ، حکاکی روی عقیق به خط نسخ تزئینی دوران صفوی