ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


كتاب یوسف وزلیخاه از بیان عبدالعزیز خان مجدی فاروقی

دارای تعدادی مینیاتور كشمیر