ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


مرقع خطی دیوان اشعار ، درویش عبدالمجید طالقانی ، دارای جلد لاکی اثر استاد آقا صادق سده 12 هجری قمری

مرقع خطی دیوان اشعار ، درویش عبدالمجید طالقانی ، دارای جلد لاکی اثر استاد آقا صادق سده 12 هجری قمری