ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


مثنوی معنوی ، دارای تذهیب گل و برگ و سرلوح مذهب در ابتدا هر دفتر ، خط نسخ ، کاتب محمد ابراهیم قمی ، سنه 1099 هجری قمری

مثنوی معنوی ، دارای تذهیب گل و برگ و سرلوح مذهب در ابتدا هر دفتر ، خط نسخ ، کاتب محمد ابراهیم قمی ، سنه 1099 هجری قمری