ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نستعلیق چلیپا - عبدالرشید دیلمی خواهر زاده میرعماد

قطعه خط  نستعلیق چلیپا - عبدالرشید دیلمی خواهر زاده میرعماد