ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ - وصال شیرازی

قطعه خط نسخ - وصال شیرازی سنه 1260 هجری قمری