ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ - زین العابدین الاصفهانی السلطانی

قطعه خط نسخ ممتاز  - زین العابدین الاصفهانی السلطانی سنه 1267 هجری قمری