ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ دعای

قطعه خط نسخ دعای - کاتب زین العابدین الاصفهانی السلطانی سنه 1246 هجری قمری