ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نستعلیق شکسته - درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط نستعلیق شکسته - درویش عبدالمجید طالقانی