ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نستعلیق سیاه مشق - آقا فتحعلی کاتب

قطعه خط نستعلیق سیاه مشق - آقا فتحعلی کاتب