ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط شکسته نستعلیق - درویش عبدالمجید طالقانی

قطعه خط شکسته نستعلیق  - درویش عبدالمجید طالقانی