ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط ثلث - بایسنغر میرزا ( غیاث الدین بن شاهرخ بن تیمور ملقب به سلطان بایسنغر بهادر خان )

قطعه خط  برگی از کلام الله به خط ثلث - بایسنغر میرزا ( غیاث الدین بن شاهرخ بن تیمور ملقب به سلطان بایسنغر بهادر خان ) قرن 9 هجری قمری