ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قصیدة البردة ، تالیف البوصیری ، کاتب استاد یوسف البیاضی ، سده 8 هجری قمری ،به خط ثلث و ثلث تحریری با طلا ، در وصف احوال حضرت محمد (ص)

قصیدة البردة ، تالیف البوصیری ، کاتب  استاد یوسف البیاضی ، سده 8 هجری قمری ،به خط ثلث و ثلث تحریری با طلا ، در وصف احوال حضرت محمد (ص)