ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قرآن مجید دارای چهار صفحه تذهیب در ابتدا و تمامی سر سوره ها مذهب مرصع جلد ضربی زراندود - کاتب منصور ابن محمد شیرازی ، مکتب شیراز سده 9 و 19 هجری قمری

قرآن مجید دارای چهار صفحه تذهیب در ابتدا و تمامی سر سوره ها مذهب مرصع جلد ضربی زراندود - کاتب منصور ابن محمد شیرازی ، مکتب شیراز سده 9 و 19 هجری قمری