ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قاب آینه لاکی و شمایل حضرت علی (ع) و حسنین - نقاشی شمایل عمل محمد اسماعیل نقاشباشی - قاب آینه عمل علی اشرف سنه 1167 هجری قمری

قاب آینه لاکی و شمایل حضرت علی (ع) و حسنین - نقاشی شمایل عمل  محمد اسماعیل نقاشباشی - قاب آینه عمل علی اشرف سنه 1167 هجری قمری