ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


شاهنامه فردوسی دارای 98 مجلس مینیاتور عمل معین مصور ، بخط نستعلیق کاتب قاسم علی ابن خداوردی سنه 1061 هجری قمری

شاهنامه فردوسی دارای 98 مجلس نقاشی ایرانی (نگارگری) مکتب اصفهان نگارگری اثر استاد معین مصور و خوشنویسی نستعلیق اثر استاد کاتب قاسم علی ابن خداوردی سنه 1061 هجری قمری