ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


سوره فتح،حکاکی شده روی عقیق سرخ در 4 سطر،سوار طلاهنر,ملیله و مرصع به الماس

سوره فتح،حکاکی شده روی عقیق سرخ در 4 سطر،سوار طلاهنر,ملیله و مرصع به الماس