ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دیباجه دیوان همایون و قصاید وحكایت در مدح فتحعلی شاه

دارای تعدادی مینیاتور وسر لوح تذهیب وجدول كشی با طلا در تمامی صفحات